top of page
cicadamarket_art_banner.jpg
ART

แหล่งรวบรวมผลงานศิลปะ เน้นงานแนวทาง ของศิลปิน (ไม่เน้นงาน Copy) มาแสดงและจำหน่ายในราคาย่อเยาว์ เพื่อเป็นตลาดศิลปะ สำหรับผู้เสพ ผู้ซื้องาน และ ศิลปิน

bottom of page