ระเบียบการเข้าร่วม

 1. การแสดงที่จะเข้าร่วมต้องเป็นการแสดงที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมและจารีตของสังคม ไม่ส่อเสียด ดูหมิ่นบุคคลใดหรือสถาบันใดในทางเสื่อมเสีย ไม่สื่อไปในทาง ลามกอนาจาร
 2. ก่อนการเข้าใช้พื้นที่ทำการแสดงเปิดหมวกทุกครั้ง ต้องทำการแจ้งให้ทางเจ้า หน้าที่ของโครงการฯ ทราบทุกครั้ง เพื่อเป็นการแสดงตนและยืนยันข้อมูลที่ได้ ทำการลงทะเบียนไว้
 3. สามารถทำการแสดงได้เฉพาะในพื้นที่ที่ทางโครงการฯ จัดสรรหรืออนุญาต เท่านั้น
 4. สามารถทำการแสดงได้ในช่วงเวลาที่ทางโครงการฯ กำหนดเท่านั้น
 5. เนื่องด้วยการแสดงแต่ละชนิดมีข้อจำกัดและองค์ประกอบทางการแสดงที่ แตกต่างกัน ทางโครงการฯ จะพิจารณาการใช้พื้นที่ตามลักษณะของการแสดง แต่ละชนิดเป็นสำคัญ
 6. ไม่เก็บค่าพื้นที่สำหรับทำการแสดง (ฟรี!)
 7. ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมในแต่ละคณะ
 8. สินน้ำใจหรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากผู้ชมเป็นกรรมสิทธิ์ของนักแสดงจากการ แสดงนั้นๆ ทั้งสิ้น
 9. ในการรับสินน้ำใจหรือค่าตอบแทนการแสดงจากผู้ชม ผู้แสดงไม่มีสิทธิ์ในการ กำหนดหรือบังคับการให้ จะต้องให้เป็นไปแล้วแต่ความปรารถนาของผู้ชมเท่านั้น และต้องไม่ปฏิบัติในลักษณะการเดินหรือนั่งถือภาชนะเรี่ยไรจากผู้ชม
 10. ในกรณีที่การแสดงบางชนิดต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าร่วมด้วย กรุณาแจ้งข้อมูล มาในการสมัคร เพื่อทางโครงการฯ จะได้พิจารณาจัดสรรกระแสไฟฟ้าอย่าง ปริมาณเหมาะสมโดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย แต่ทั้งนี้อาจจะงดหรือจำกัดปริมาณการ ใช้กระแสไฟฟ้ากับอุปกรณ์บางชนิดที่ท่านเตรียมมา ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ทางโครงการฯ เป็นสำคัญ
 11. ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมทำการแสดงเปิดหมวกมากกว่า 1 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมทั้งหมด นั้นต้องสลับผลัดเปลี่ยนกันใช้พื้นที่ในเวลาที่เท่าเทียมกัน โดยอาจเรียงลำดับการ ใช้พื้นที่ตามที่เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ จัดสรรให้
 12. ไม่อนุญาตให้ทำการโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ เพื่อประโยชน์เชิง พาณิชย์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาและอนุญาตจาก ทางโครงการฯ
 13. กรุณาให้เกียรติและสุภาพต่อผู้ชม เพื่อนนักแสดงและศิลปินอื่นๆ ที่ร่วม กิจกรรม
 14. กรุณาปฏิบัติตามระเบียบการเข้าร่วมและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่


Nailt Tattoo

Tattoo Foil, Jewery Tatto ...

Club - Cap

D.I.Y CAP หมวกแก๊ป ...

ขอขวด (Glass Bottles)

ขวดโหลแก้ว ...

Watch Fabric

นาฬิกาข้อมือ D.I.Y จากผ้าลวดลายต่างๆ ...