In the memory


NAME LIST :In the memory

OWNER :วัลลภ บุตรนุช

ZONE :A La Mode & Idea Shop

URL :http://www.cicadamarket.com/shop/inthememory

DESCRIPTION :เอาของใช้เก่าที่มีคุณค่าทางใจที่อยู่ในควาทรงจำ มาจัดใส่กรอบ

REVIEW :

ประเภทสินค้า: เอาของใช้เก่าที่มีคุณค่าทางใจที่อยู่ในควาทรงจำ มาจัดใส่กรอบ "Something is always in the memory" ของบางอย่าง มีคุณค่า ในควาทรงจำ อย่าปล่อยให้มันไร้ค่า ไปตามกาลเวลา

อธิบายถึงแรงบันดาลใจ: ของบางอย่างมีคุณค่าในควาทรงจำ บางครั้งเราวางเก็บไว้เฉยๆ เราอาจจะลืมมันได้ เราจึงนำมาแยกส่วน แล้วใส่กรอบ ทำให้ของเสียมีคุณค่าขึ้นมาอีกครั้ง

คุณสมบัติของสินค้า:
     -มีกลุ่มคนที่รัก และชื่นชอบในการสะสม หรือใช้สอย
     -มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และ ไม่ซ้ำใคร
     -มีการนำเอาภูมิปัญญาจากท้องถิ่น มาถ่ายทอดลงในสินค้า
     -สร้างสรรค์ผลงานโดยการนำเอาหลักการศิลปะมาใช้
     -รูปแบบไม่หยุดนิ่ง มีการปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยม

รายละเอียดเพิ่มเติม: สามารถใช้ตกแต่งบ้าน ร้านค้า หรือใช้เก็บเป็นของสะสมได้ และสามารถนำเอาของเก่ามาประยุกต์ใช้ทำสินค้าได้ และเป็นงานศิลปะอีกด้วย


Clay man

การแสดงแบบผสมผสานระหว่างเต้น popping + ...

Popping Dance

การเต้นโดยใช้ส่วนข้อต่อต่างๆ ...

B-Boy Dance

Flow Option ...

โชว์ต่อขวด

ความสามารถในการ โชว์ต่อขวด เป็นชั้นๆ