Popping Dance

NAME LIST :

TYPE :Popping Dance

URL :http://www.cicadamarket.com/network/popping_dance

DESCRIPTION :Poppin หรือ Popping เป็นการสมานฉันท์กันระหว่าง funk dance & street dance แต่เป็นการเต้นที่ต้องอาศัยการกระตุกกล้ามเนื้อ หรือข้อต่อของอวัยวะส่วนต่างๆ มองเผินๆ จะดูแข็งๆ แต่ก็แฝงไว้ด้วยความพริ้วไหว เพราะอาศัยความรวดเร็วที่ ผู้เต้นใช้ในการจัดท่าทางต่างๆ ให้ลงตัว

REVIEW :

Popping Dance

 

    Poppin หรือ Popping เป็นการสมานฉันท์กันระหว่าง funk dance & street dance แต่เป็นการเต้นที่ต้องอาศัยการกระตุกกล้ามเนื้อ หรือข้อต่อของอวัยวะส่วนต่างๆ มองเผินๆ จะดูแข็งๆ แต่ก็แฝงไว้ด้วยความพริ้วไหว เพราะอาศัยความรวดเร็วที่ ผู้เต้นใช้ในการจัดท่าทางต่างๆ ให้ลงตัว


    ใครที่รักในการเต้นประเภทนี้ สามารถติดตามชมการแสดงเปิดหมวกของน้องๆ กลุ่มนี้ได้ที่ ลานเปิดหมวก ณ ซิเคด้า มาร์เก็ต หัวหิน


OVARA DESIGN

เสื้อยืด งานวาดเส้น (Doodle Art)

In the memory

เอาของใช้เก่าที่มีคุณค่าทางใจที่อยู่ในคว ...

ตะกร้าถักโครเชต์

สินค้าแฮนด์เมด "ตะกร้าถักโครเชต์" ...

Oonutclay Ceramic Handmade

งานเซรามิกแฮนด์เมด ...